Afiseaza creatiile participante la concurs
Evaluarea si notarea e-portofoliului elevului
Evaluarea e-portofoliului:
Pentru evaluarea unui portofoliu trebuie avute în vedere următoarele criterii generale:
- conţinutul portofoliului depinde de competențele generale și specifice ale fiecărei discipline;
- stabilirea elementelor minimale şi maximale incluse în standardul curricular;
- acordarea punctajului funcție de importanța categoriilor portofoliului;
- evaluarea echilibrată a elementelor calitative și cantitative ale conținutului portofoliului.
 
Conţinutul e-portofoliului cuprinde următoarele categorii:
- obligatorii: coperta; argumentele; probe scrise de sine stătătoare (de consolidare, de remediere, de excelență) şi de evaluare efectuate în clasă şi acasă (continue, stadiale, finale) conform standardelor curriculare; rezolvări de probleme obligatorii și suplimentare din manual, culegeri, etc.;
- de cercetare si creativitate: scrierea referatelor şi a eseurilor; realizarea unor proiecte complicate (individuale şi în echipă), studiul și cercetarea unor aspecte complicate; rezolvarea problemelor nonstandard cu grad sporit de performanţă; contribuții personale (creativitate);
- situaționale: aplicarea conţinutului studiat în situaţii practice; rezolvarea problemelor aplicative; realizarea lucrărilor grafice şi de laborator; lucrări la discipline înrudite şi situaţii practice în care elevul a utilizat cunoştiinţele sale, etc.;
- descriptive: memorator; antologie personală; jurnalul învățării; chestionare de autoevaluare cu descrierea aspectelor neclare la tema respectivă şi scoaterea în evidenţă a cauzelor ce au generat insuccesul; materiale ilustrative la temă, modele, articole decupate din reviste şi cărţi; originale, fotografii, schiţe ale modelelor şi ale figurilor confecţionate de elev sau de o grupă de elevi la tema dată; copii ale unor  resurse informaționale de pe Internet, copii ale programelor de computer; copiile lucrărilor elevilor realizate în cadrul cercurilor/atelierelor,la concursuri şi olimpiade, de diferit nivel,în consens cu temele studiate; lista de obiective pe care elevul ar dori să le realizeze după însuşirea temei, nivelul real atins, etc.
- externe: aprecierile, comentariile profesorilor de la disciplina respectivă și ale altor profesori, ale conducerii școlii, ale colegilor de clasă și prietenilor, ale părinţilor, ale diferitelor organizații; diplome, medalii, premii, etc.;
Funcție de fiecare categorie, se stabilește distribuţia mediei generale.
Repartiţia aproximativă și orientativă poate fi următoarea:
- categoriile obligatorii – 50 %;
- categoria de cercetare și creativitate – 20 %;
- categoriile situaționale –15 %;
- categoriile descriptive – 10 %;
- categoriile externe –5 %.
 
Notarea e-portofoliului:
NOTA 9-10 (foarte bine)
Criterii de evaluare:
- multilateralitate, diversitate a categoriilor conținutului
- progres deosebit al dezvoltării gândirii, competențelor generale și specifice
- capacitatea de a rezolva probleme, subiecte, teme, lucrări practice, de laborator etc.
- abilități de aplicare și comunicare (orală, scrisă, în echipă)
- autoevaluare critică și atitudine motivațională
- originalitate și creativitate în organizarea conținutului
 
NOTA 7-8 (bine)
Criterii de evaluare:
- multilateralitate, diversitate a categoriilor conținutului
- progres evident al dezvoltării gândirii, competențelor generale și specifice
- capacitatea de a rezolva probleme, subiecte, teme, lucrări practice, de laborator etc
- abilitați de aplicare și comunicare (orală, scrisă, în echipă) 
- absența elementelor neobligatorii
- absența originalității și creativității în organizarea conținutului
 
NOTA 5-6 (suficient)
Criterii de evaluare:
- absența multilateralității, diversității categoriilor conținutului
- progres limitat al însușirii cunoștințelor
- capacitatea de a rezolva anumite probleme, subiecte, teme, lucrări practice, de laborator etc. 
- absența abilităților de aplicare și comunicare (orală, scrisă, în echipă)
- absența elementelor neobligatorii
- absența originalității și creativității în organizarea conținutului
 
NOTA 1-4 (insuficient)
Criterii de evaluare:
- fragmente de sarcini din categorii diferite realizate parțial
- încercări de rezolvare a exercițiilor, problemelor, subiectelor, temelor, lucrărilor practice, delaborator etc.
- absența progresului însușirii cunoștiințelor
- absența abilităților de aplicare și comunicare (orală, scrisă, în echipă)
- absența originalității și creativității în organizarea conținutului